Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

peoplealwaysleavee
17:16
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavaka vaka
peoplealwaysleavee
17:13
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavaka vaka
17:12
17:11
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:10
Reposted frombluuu bluuu viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:09
5579 c16f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viavaka vaka
peoplealwaysleavee
17:09
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:09
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:09
3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:08
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viafuckall fuckall
peoplealwaysleavee
17:08
8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viafuckall fuckall
peoplealwaysleavee
17:08
3511 4f7d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazmora zmora
peoplealwaysleavee
17:08
8845 93e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacemek cemek
peoplealwaysleavee
17:08
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viacemek cemek
peoplealwaysleavee
17:07
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:07
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:07
6301 1aca 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:07
7092 35e1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:07
4295 fb46
Reposted frompesy pesy viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:06
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl