Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2016

peoplealwaysleavee
17:59
1009 2413 500
Reposted fromameliainwonderland ameliainwonderland viadusz dusz
peoplealwaysleavee
17:59
5289 6715
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:59
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:58
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viabegentle begentle
peoplealwaysleavee
17:58
peoplealwaysleavee
17:54
8239 95d4
wiek zobowiązuje
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:54
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
17:54
4944 67c5
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaGaa Gaa
peoplealwaysleavee
17:52
9048 5b58 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:52
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:51
2943 9063 500
Reposted fromrol rol viaczarnylistopad czarnylistopad
peoplealwaysleavee
17:51
3203 b3f6
Reposted fromdusix dusix viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:48
1902 28a7
Reposted fromlittlefool littlefool viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:40
0943 7625 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:40
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:40
1784 a107
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:40
Reposted frombluuu bluuu viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:39
4322 b316 500
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:39
grafika room, interior, and home
Reposted fromweightless weightless viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:38
Człowiek może znieść bardzo dużo, lecz popełnia błąd sądząc, że potrafi znieść wszystko.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisha Misha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl